Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1.a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, c.q. het verrichten van diensten en/of koop en verkoop door Nederpelt Software B.V.

1.b. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Nederpelt Software B.V.

1.c. Bijzondere van de algemene voorwaarden van Nederpelt Software B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.d. Nederpelt Software B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen door schriftelijke kennisgeving daarvan aan opdrachtgever.

1.e. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27235089.

Artikel 2: Definities

2.a. Onder Nederpelt Software B.V. wordt verstaan: de besloten vennootschap Nederpelt Software B.V., gevestigd te Gemeente Westland en kantoorhoudende te Wateringen aan de Stoelmatter 1a (2292 JM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder dossiernummer 27235089.

2.b. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de overeenkomst is
aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.

2.c. Onder de term software wordt hier verstaan alle programmatuur vastgelegd op formulieren, magnetische banden, internet en schijven en alle overige middelen, waarop gegevens zijn of worden vastgelegd, die worden geleverd door Nederpelt Software B.V.

2.d. Onder de term hardware wordt in deze voorwaarden verstaan alle stoffelijke onderdelen van computersystemen, inclusief randapparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daarbij behorende onderdelen exclusief verbruiksartikelen en verwisselbare informatiedragers.

2.e. Onder de term producten wordt in deze voorwaarden verstaan de hiervoor gedefinieerde software en hardware die door Nederpelt Software B.V. worden geleverd.

2.f. Onder de leveringstermijn wordt in deze voorwaarden mede verstaan de tijd waarbinnen Nederpelt Software B.V. de opdracht zal uitvoeren.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3.a. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Nederpelt Software B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven.

3.b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Nederpelt Software B.V. van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Nederpelt Software B.V. tot uitvoering c.q. tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.

3.c. Fouten en/of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Nederpelt Software B.V. leiden en doen Nederpelt Software B.V. evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.

3.d. Indien wordt gecontracteerd met twee of meer opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

3.e. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met een overdracht van tussen Nederpelt Software B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) aan een derde, voorzover deze overdracht plaatsvindt in het kader van een overdracht door Nederpelt Software B.V. van haar onderneming of een deel daarvan aan deze derde.

Artikel 4: Prijzen

4.a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig het door Nederpelt Software B.V. aangegeven tarief, dan wel de aanbieding. Alleprijzen zijn in Euro’s.

4.b. Kostprijsverhogingen die na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van af- of oplevering zijn ontstaan kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Prijsverhogingen die voortvloeien uit vorenvermelde oorzaak geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.d. Terzake van de uitgevoerde opdracht wordt door Nederpelt Software B.V. op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties.

4.e. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5: Annuleringen

5.a. Behoudens wanneer dit schriftelijk met Nederpelt Software B.V. is overeengekomen kunnen orders c.q. opdrachten niet worden geannuleerd.

5.b. Indien, in het vorenvermelde geval annulering is toegestaan, dient de opdrachtgever Nederpelt Software B.V. van de gehele of gedeeltelijke annulering schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan Nederpelt Software B.V. alle met het oog op de uitvoering gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Nederpelt Software B.V. op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Levering en leveringstermijn

6.a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Nederpelt B.V. zijn de producten te leveren en/of de werkzaamheden uit te voeren. Overschrijdingen van de leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.

6.b. Overschrijding van de leveringstermijn die overeenkomstig deze voorwaarden niet aan Nederpelt Software B.V. kan worden toegerekend, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.c. Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de producten zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve steeds op de opdrachtgever over op het moment dat de producten het magazijn verlaten. Nederpelt Software B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of in verband met het transport.

6.e. Nederpelt Software B.V. behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren.

Artikel 7: Reclameren

7.a. De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten c.q. de uitvoering van het werk, de producten c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Nederpelt Software B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Nederpelt Software B.V. schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd c.q. het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht van reclame.

7.b. Opdrachtgever is gehouden aan te tonen dat de producten c.q. werkzaamheden waarover hij zich beklaagt de door Nederpelt Software B.V. geleverde producten c.q. de door Nederpelt Software B.V. uitgevoerde werkzaamheden betreffen.

7.c. Nederpelt Software B.V. dient terstond in staat te worden gesteld een beroep op het recht van reclame te controleren. Indien een reclamering naar haar oordeel juist is, zal zij te harer keuze een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten c.q. diensten, hetzij de geleverde
producten kosteloos vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand, dan wel zorg dragen voor een adequate oplossing in overleg met de opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot verdere aansprakelijkheid dan tot het bedrag van de factuurwaarde. Nederpelt Software B.V. is niet tot verdere schadeof
kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

7.d. Reclamering geeft de opdrachtgever geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betaling

8.a. De vorderingen van Nederpelt Software B.V. dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.

8.b. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening ten kantore van Nederpelt Software B.V. of op een door Nederpelt Software B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

8.c. Onverminderd het recht van retentie, zal het Nederpelt Software B.V. bij het uitvoeren van een opdracht c.q. order die een bedrag van € 5.000,- te boven gaat, vrij staan voldoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever in de vorm van vooruitbetaling, alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan.

8.d. Indien de opdrachtgever de vordering van Nederpelt Software B.V. niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaald, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Nederpelt Software B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand in rekening te
brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum.

8.e. Nederpelt Software B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, door de nietbetaling veroorzaakt te vorderen.

8.f. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op 15% van de som van hoofdsom plus rente aangevuld met bureaukosten, met een minimum van € 25,–. Uit het enkele feit dat Nederpelt Software B.V. de incasso van een vordering uitbesteedt aan een derde volgt de grootte en gehoudenheid tot betaling van deze kosten.

8.g. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Nederpelt Software B.V.,wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.a. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over het risico en in het bijzonder het overgaan op de opdrachtgever is bepaald, blijven de geleverde producten, alsmede de aangevoerde onderdelen en materialen eigendom van Nederpelt Software B.V. totdat de opdrachtgever al hetgeen hij terzake van of in verband met de door Nederpelt Software B.V. gedane leveringen van producten of diensten met inbegrip van rente en kosten, aan Nederpelt Software B.V. verschuldigd is, volledig heeft betaald.

9.b. De opdrachtgever is niet bevoegd over de producten op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de producten, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Nederpelt Software B.V. heeft plaatsgevonden. De producten
mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand worden gegeven of op welke zijn dan ook of welke titel ook uit het bedrijf c.q. de macht van de opdrachtgever worden gebracht, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Nederpelt Software B.V. heeft voldaan.

9.c. Indien de opdrachtgever niet volledig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Nederpelt Software B.V. en voorts het geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal Nederpelt Software B.V. gerechtigd zijn alle producten, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te
nemen, alsmede de producten, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de producten op eerste aanmaning franco aan Nederpelt Software B.V. te retourneren, alles onverminderd het recht van Nederpelt
Software B.V. op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.

Artikel 10: Retentierecht

Onverminderd het wettelijke retentierecht is Nederpelt Software B.V. gerechtigd enig goedvan de opdrachtgever,dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich tehouden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Nederpelt Software B.V.uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen,
tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Nederpelt Software B.V. ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.a. Nederpelt Software B.V. is niet aansprakelijk voor kosten, interesten enschaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zij gesteld;
C. Onoordeelkundig gebruik van de door Nederpelt Software B.V. geleverde producten;
D. Het verstrekken door opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.

11.b. Nederpelt Software B.V. is slechts aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door Nederpelt Software B.V. te werk zijn gesteld op de aan haar
opgedragen werkzaamheden.

11.c. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

11.d. Nederpelt Software B.V. zal nimmer gehouden zijn geleden vertragings-, bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

11.e. Nederpelt Software B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, verlies of diefstal met betrekking tot goederen van opdrachtgever of derden, die Nederpelt Software B.V. onder zich heeft.

Artikel 12: Garantie

12.a. Terzake van de door Nederpelt Software B.V. geleverde producten resp. de door Nederpelt Software B.V. opgeleverde werkzaamheden zijn slechts garantiebepaling van toepassing indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk met Nederpelt Software B.V. zijn overeengekomen.

12.b. Voor verkochte en geleverde producten met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

12.c. De eventueel verleende garantieverplichting, zoals vermeld in het voorgaande artikellid, vervalt indien de opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt in, of reparaties verricht aan het geleverde of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Nederpelt Software B.V. op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Nederpelt Software B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede het geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Nederpelt Software B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze zonder dat Nederpelt Software B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verdertoekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Nederpelt Software B.V. ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14: Afwijkende voorwaarden.

14.a.Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Nederpelt Software B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

14.b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen de voorwaarden van Nederpelt Software B.V. prevaleren.

Artikel 15: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Nederpelt Software B.V. binden de laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 16: Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Nederpelt Software B.V. om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een in overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. Nederpelt Software B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden, tenzij opdrachtgever aantoont dat de keuze voor deze derde niet zorgvuldig is geweest. Nederpelt Software B.V. is namens opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

18.b. Indien de opdrachtgever aan Nederpelt Software B.V. heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en Nederpelt Software B.V. heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden, die voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Artikel 18: Verzekering.

18.a. De opdrachtgever kan Nederpelt Software B.V. verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke Nederpelt Software B.V. niet aansprakelijk is. Nederpelt Software B.V. is echter slechts gehouden een verzekering af te sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voorzover Nederpelt Software B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

17.b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan. oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, ingrijpende temperatuur- schommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering export- of importvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen, wanprestatie of het anderszins uitblijven van prestaties van toeleveranciers van Nederpelt Software B.V. alsmede elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Nederpelt Software B.V. kan worden tegengeworpen.

Artikel 17: Overmacht.

17.a. Indien Nederpelt Software B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Nederpelt Software B.V. onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18.b. Indien de opdrachtgever aan Nederpelt Software B.V. heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en Nederpelt Software B.V. heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden, die voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Artikel 18: Verzekering.

18.a. De opdrachtgever kan Nederpelt Software B.V. verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke Nederpelt Software B.V. niet aansprakelijk is. Nederpelt Software B.V. is echter slechts gehouden een verzekering af te sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voorzover Nederpelt Software B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 19: Intellectuele Eigendomsrechten.

19.a. Onder levering van software wordt in deze voorwaarden verstaan het door Nederpelt Software B.V. toekennen van een niet-exclusief, gebruiksrecht aan opdrachtgever. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Nederpelt Software B.V. is opdrachtgever niet toegestaan dit gebruiksrecht over te dragen aan een derde.

19.b. Opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door Nederpelt Software B.V. geleverde software, inclusief eventuele op verzoek van opdrachtgever door Nederpelt Software B.V. aangebrachte wijzigingen daarin, uitsluitend toekomen aan Nederpelt Software B.V. danwel diens licentiegevers of toeleveranciers.

19.c. Opdrachtgever erkent dat de door Nederpelt Software B.V. geleverde software auteursrechtelijk beschermd is en zal deze rechten respecteren.

19.d.Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Nederpelt Software B.V., om de door Nederpelt Software B.V. ontworpen c.q. ontwikkelde software te verhuren of op andere wijze door derden te laten gebruiken. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Nederpelt Software B.V. de door Nederpelt Software B.V. ontwikkelde software te kopiëren, te veranderen of te reproduceren. Het maken van één reservekopie van de software door opdrachtgever is toegestaan, mits deze uitsluitend wordt gebruikt ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Opdrachtgever zal dezelfde verplichtingen opleggen aan tussenpersonen en/of afnemers.

19.f. Ingeval van schending van het auteursrecht door de opdrachtgever terzake van de door Nederpelt Software B.V. ontworpen c.q. ontwikkelde software zal een boete verschuldigd zijn aan Nederpelt Software B.V. van € 25.000,– per overtreding, onverminderd het recht van Nederpelt Software B.V. op volledige
schadevergoeding.

Artikel 20: Geschillen en Toepasselijk recht.

20.a. Op deze voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

20.b. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan

20.c. Alle geschillen tussen partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is.